“Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên” – hoạt động thiết thực của nhà trường

0
1319

Căn cứ kế hoạch số 87-KH/BTGTU ngày 26/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; KH số 56/KH-SLĐTBXH ngày 11/7/2018 của Sở LĐ-TBXH tỉnh Cà Mau, về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hệ thông giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên (HSSV).

Căn cứ công văn số 1619/TCGDNN-NG ngày 17/7/2018 của TCGDNN về hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2018.

Ngày 11/09/2018, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên” nhập học đợt 1, năm học 2017-2018. Đây là một hoạt động không thể thiếu đối với công tác đào tạo của nhà trường.

Tham gia “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên” lần này có gần 200 HSSV của bốn lớp trình độ cao đẳng (02 lớp Công nghệ ô tô, 2 lớp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí) và 01 lớp trình độ trung cấp (Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh).

“Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên” được tổ chức trong thời gian hai ngày, mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế.  Nâng cao ý thức của HSSV về văn hóa và con người Việt Nam thông qua chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, nhà trường còn định hướng và giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của HSSV qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đạo tạo và nhu cầu của xã hội.

H.H